Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama

BENZİNLİTRE BİLİŞİM A.Ş (“BenzinLitre”)’ye aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere bu bölümde yer verilmiştir. BenzinLitre, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları kullanıcılarımızın ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

1. BenzinLitre’nin kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Kullanıcılarımızın kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği ve sigortacılık alanındaki diğer yasal düzenlemeler, sigortacılık faaliyetlerinin yürütülmesi ile için kişisel verilerin toplanmasına ve kullanılmasına izin veren bazı düzenlemeler getirmektedir.

2. BenzinLitre kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, acenteler, brokerler, çağrı merkezi, anlaşmalı sağlık kuruluşları gibi kanallar ile temasa geçen yahut elektronik ortamda işlem yapan kullanıcılarımızın verdikleri veriler, grup sigortası kullanıcılarımızın çalışanları ile ilgili ilettikleri veriler, kullanıcılarımızın rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, BenzinLitre’ye ait olan www.benzinlitre.com internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. Web sitesinde kullanılan çerezler ile ilgili detaylı açıklamayı ana sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca, uygulamalarda device ID (cihaz no), IDFA VE AAID (Reklam No) değerleri, konum bilgileri, yine benzer ihtiyaçlar sebebiyle, mobil cihazlar tarafından alınarak işlenmektedir. BenzinLitre ile paylaşılan kişisel verinin doğrudan sigortalı tarafından, açık irade ile paylaşılması esastır. Bununla birlikte BenzinLitre, başta EPDK, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olmak üzere, yasa gereği bilgi alma hakkımız bulunan kamu kurumlarından, akaryakıt firmalarından ve sigortalının hizmet aldığı anlaşmalı kurumlardan kişisel veri temin etme hakkını saklı tutmaktadır.

3. BenzinLitre kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
BenzinLitre, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, akaryakıt dağıtıcılarından özel teklifler alabilmek, otomobil, tır ve motor satıcılarının teklifleri ve banka anlaşmaları yapabilmek ile sigorta sözleşmenizin koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda kullanıcılarımız ile iletişime geçmek, sigorta sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek, elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, sigorta sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek, çalışanlarına grup sigortası yaptıran kuruluşlara çalışanlarının sigorta kullanım bilgilerini iletebilmek, kullanıcılarımıza özel ve alakalı reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda her türlü ticari elektronik ve yazılı ileti gönderilebilmesi ve bilgilendirilmesi, elde edilen veriler doğrultusunda kullanıcı segmentasyonu yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler, kullanıcı veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek, kullanıcı yönetimine yönelik sadakat aksiyonları, çapraz satış ve kaybedilen kullanıcıyi tekrar kazanma aksiyonları tasarlamak ve yönetimini gerçekleştirmek ve tarafınızca izin verilmesi durumunda, bilgileriniz aracılığıyla tarafınızla telefon, kısa mesaj, sosyal medya ve mecraları, e-posta, mektup, faks ve otomatik arama makineleri gibi her türlü cihaz aracılığıyla ürün ve hizmetlerimizle ilgili fayda ve satış teklifleri için iletişime geçebilmek, anlaşmalı akaryakıt dağıtıcıları ve markaları, sigorta kuruluşları, tamirhaneleri, eksperler, bankalar, ve diğer anlaşmalı kişilerimiz ve kurumlarımız, acenteler, brokerlar ve diğer çözüm ortaklarımız tarafından kullanıcılarımıza önerilen hizmetlerle ilgili kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili kullanıcı şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek, KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

4. BenzinLitre kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
BenzinLitre ile paylaşılan kişisel veriler, BenzinLitre gözetimi ve kontrolü altındadır. BenzinLitre, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5. BenzinLitre kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Kullanıcılarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcımızın onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden BenzinLitre sorumlu değildir.

6. BenzinLitre kişisel verilerinizi yurtdışındaki 3. Kişilerle paylaşıyor mu?
Kişisel verileriniz BenzinLitre platformları (websitesi ve uygulamalar) ve/veya bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini, otomotiv firmaları ve sigortacılık faaliyetlerini yürütebilmesi için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışındaki reasürans şirketleriyle, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, kullanıcılarımıza gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve kullanıcı memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar BenzinLitre’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

9. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca BenzinLitre’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda BenzinLitre’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın BenzinLitre’yle doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10. BenzinLitre’ye kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Sorularınızı web sitemizde yer alan iletişim formumuzu doldurarak veya info@benzinlitre.com üzerinde bize yöneltebilirsiniz. Ayrıca, formun imzalı bir nüshasını Talatpaşa Caddesi No:5/1 Levent BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

11. Nasıl verilerimin silinmesini isteyebilirim?
Verilerinizin silinmesi için, hangi verilerinizin silinmesini istediğiniz bilgisi ile organizasyona ulaşmanız gerekmektedir. Bu işlemi yaparken oturum açtığınız e-posta adresini kullanmalısınız.